Statut

Spis treści


§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowskiego Klubu Sportowego "BUDO" przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Pawłowicach., zwane dalej "Klubem".

§2

Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach.

§3

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn zm. ). Działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 , poz. 855 z póżn zm..), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U 2010 r. Nr 28, poz. 146 z póżn zm. ) i własnego statutu.

§5

Klub jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§6

1.Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych oraz organizacji międzynarodowych. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2.Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
3.Klub w zakresie swoich celów statutowych może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§7

Klub działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu. Czas trwania klubu nie jest ograniczony.

§8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych, stopni uczniowskich i mistrzowskich, pasów określających stopnie zaawansowania w sztukach i sportach walki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wzory pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych określi uchwała Zarządu Klubu.


§9

Celami i zadaniami Klubu są:
1. rozwijanie rożnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej w oparciu o uprawianie sztuk i sportów walki: ju-jitsu, kickboxing, kung-fu wu shu, zapasy, sambo, karate, muay thai ,boks, taekwondo oraz sportów: pływanie, bieganie, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, rugby, prowadzenie zajęć: MMA, crossfit , samoobrony, profilaktyki wad postawy i odnowy biologicznej.
2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskiej i nauczycielskiej na terenie swego działania.
4. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie patologii w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi podmiotami.
5. ochrona i promocja zdrowia-upowszechnianie zdrowego trybu życia.
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
7.organizowanie zbiórek charytatywnych.
8. organizowanie wolontariatu.
9. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§10

Cele i zadania wymienione w § 9 Klub realizuje przez:
1. wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
2. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych,
3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
4. uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych i rekreacyjnych,
5. upowszechnianie uprawiania rożnych dyscyplin sportowych oraz form rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki oraz profilaktyki wad postawy i pływania poprzez organizowanie treningów, sesji szkoleniowych ,egzaminów uczniowskich i mistrzowskich na stopnie w sztukach i sportach walki, konkursów, zawodów sportowych, obozów szkoleniowych, wykładów, seminariów, prelekcji
6. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. finansowania stypendiów sportowych dla uczniów uzdolnionych sportowo,
8. organizowanie szkoleń dla kadry szkoleniowej.
9.przeciwdzialanie patologiom społecznym poprzez promowanie zdrowego trybu życia,
10. podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz sprawności fizycznej członków Klubu,
11. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o sporcie, przepisów z zakresu kultury fizycznej i niniejszego statutu.
12. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom mi osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
13.działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
14. działalność charytatywną.
15. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
16. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
18. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
19. działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
20. działalność na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
21. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
22.działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
23. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§11

1. Działalność określona w § 9 i § 10 jest działalnością statutową Klubu i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie członków Klubu określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej są w szczególności:
- szkolenia z zakresu promocji zdrowia, zdrowego trybu życia,
- organizowanie seminariów, prelekcji, szkoleń z zakresu przeciwdziałania patologii w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 w szczególności są:
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i zawodów sportowych,
- organizowanie obozów sportowych, wycieczek, wypoczynku dzieci i młodzieży
- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu i dziedzinach rekreacji.
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Klubu, jeśli Walne Zebranie członków Klubu podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

§12

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
1. kierownictwem i radami szkół,
2. organami rządowymi i samorządowymi,
3. innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

§13

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3. bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych,
4.Do prowadzenia swych spraw klub może zatrudniać pracowników w tym swoich członków. Klub akceptuje możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§14

Klub działa według zasad:
1. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania członkom sprawozdania ze swej działalności.
2. Władze Klubu podejmują samodzielne uchwały.
3. Wszelkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu, działają zgodnie z uchwałami władz Klubu.
§15
Sekcje i zespoły Klubu działają według zasad:
1. Sekcje i zespoły są jednostkami organizacyjnymi Klubu powołanymi przez Zarząd. Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji i zespołów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd, zwykła większością głosów.
2. Sekcje i zespoły grupują członków Klubu według ich zainteresowań.


§16

Członkowie Klubu dzielą się na :
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§17

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, studenci, rodzice uczniów i nauczyciele.
2.Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§18

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
1) imię i nazwisko (nazwę),
2) miejsce zamieszkania (siedzibę),
3) w przypadku osób fizycznych- datę urodzenia,
4) oświadczenie o przystąpieniu,
5) w przypadku małoletniego poniżej 16 lat - zgodę przedstawicieli ustawowych,
6) w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu,
2.Czlonkowstwo powstaję z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wpisie do ewidencji właściwego ze względu na siedzibę Klubu Starosty.

§19

1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Klubu
2. Godność członka Honorowego nadawane jest przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członkowie Honorowi mają prawo członka zwyczajnego.
4. Do obowiązku członka Honorowego należy przestrzeganie Statutu
5. Członkowie Honorowi nie muszą opłacać składek członkowskich.

§20

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
a) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z prawem głosu,
b) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
c) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
d) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
e) korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
f) używać ubrań sportowych-kimon, dystynkcji- pasów, odznak,

2. Uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b), nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej16 lat.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. c),d),e) stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§21

1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
b) brać czynny udział w działalności Klubu,
c) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
d) dbać o mienie Klubu,
e) podnosić poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez udział w szkoleniach.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskiej, a członków wspierających - spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§22

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) wystąpienia z Klubu,
c) skreślenia z listy członków,
d) rozwiązania Klubu,
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
a) nie przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu sekcji i innych przepisów,
b) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
c) działa na szkodę Klubu,
d) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu obowiązana jest zwrócić legitymację, oddać wypożyczony sprzęt oraz uregulować inne zobowiązania wobec Klubu.
5. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.


§23

1.Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§24

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie programów sportowo-rekreacyjnej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w par. 22 ust.3,
e) dokonywanie zmian w statucie Klubu,
f) określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczenia,
g) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h) decydowanie o rozwiązaniu Klubu,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
- wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
- dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§25

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu,
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2,w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt. a,b,c. Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu,

§26

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
a) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
b) w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu,
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§27

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w par 26 ust. 2 par.27 ust. 2 oraz w par. 39 , uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. z zastrzeżeniem par. 39 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§28

1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się z pośród kandydatów- członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art.3 ust.2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
5. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§29

1. Do kompetencji Zarządu należy :
a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) podejmowane uchwał i wykreślanie z listy członków,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
f) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
g) zarządzanie majątkiem Klubu,
h) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub Sekretarz.
3. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Klubu Prezes lub Wiceprezesi i Skarbnik.

§ 30

1.Trener, instruktor, animator sportu kieruje sekcją lub zespołem jednoosobowo w formie poleceń pisemnych i ustnych.
2. Do obowiązku trenera, instruktora lub animatora sportu należy:
a) wnioskowanie do Zarządu Klubu o wyznaczenie członków do realizacji powierzonego zadania,
b) stworzenie programu szkoleniowego i harmonogramy działań
c) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz podstawowego szkolenia członków Klubu,
d) czuwanie nad przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej przez członków Klubu,
e) planowanie prac w sekcji lub zespole, motywowanie członków Klubu do działania,
f) dysponowanie sprzętem sportowym i nadzór nad jego sprawnością,
g) opracowanie opinii i wniosków w zakresie metodyki prowadzenia zajęć, polepszenia warunków bezpieczeństwa, jakości prowadzonych zajęć oraz wyposażenia w sprzęt sportowy.

§ 31

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu i kultury fizycznej oraz szczególne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani w formie:
a) pochwały ustnej
b) dyplomu uznania
c) stypendium sportowego, nagrody rzeczowej lub pieniężnej
d) nadania odznaczenia, stopnia lub odznaki

§32

Za niewłaściwe wykonanie zadań, niezastosowanie się do postanowień Statutu i Regulaminu Sekcji, członkom Klubu mogą zostać wymierzone następujące formy kar w następującej kolejności:
a) upomnienie ustne
b) nagana z ostrzeżeniem
c) zawieszenie w prawach członka
d) skreślenie z listy członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu

§33

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa Regulamin działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
b) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
c) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) składania zastrzeżeń uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
b) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określenia sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
c) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz trybu prowadzenia przez nią kontroli określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§33

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Klubu,
b) ustania członkostwa w Klubie,
c) zrzeczenia się udziału w tych organach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta spraw nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
a) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
b) może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§34

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§35

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.
§36
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a) składek członkowskich i wpisowego,
b) darowizn, zapisów i spadków, ze sponsoringu
c) dotacji państwowych, samorządowych i pozarządowych na zadania zlecone Klubowi,
d) odpłatnej działalności pożytku publicznego ,
e) majątku Klubu,
f) wpływów z organizacji szkoleń, zawodów i imprez sportowych,
f) innych źródeł.

§37

Działalność statutową Klub może rozszerzyć na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
Dochody z działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

§38

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa a razie ich nieobecności Sekretarza lub Skarbnika. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3.W umowach miedzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim klub reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej ( Komicji Rewizyjnej ) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwalą walnego zebrania członków.

§39

Zabrania się:
Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§40

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w par. 26 ust. 2 i par. 27 ust 2.

§41

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1 , nie stanowi inaczej, likwidatorami są: Prezes , Wiceprezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

KS Floorsky Pawłowice
Sekcja biegania na orientacje Run Team
Sekcja ju-jitsu sportowego
Sekcja ju-jitsu tradycyjnego
Sekcja kung-fu wu shu
Sekcja kickboxingu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!