Statut - Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Spis treści

§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowskiego Klubu Sportowego "BUDO" przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Pawłowicach., zwane dalej "Klubem".

§2

Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach.

§3

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn zm. ). Działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 , poz. 855 z póżn zm..), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U 2010 r. Nr 28, poz. 146 z póżn zm. ) i własnego statutu.

§5

Klub jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§6

1.Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych oraz organizacji międzynarodowych. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2.Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
3.Klub w zakresie swoich celów statutowych może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§7

Klub działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu. Czas trwania klubu nie jest ograniczony.

§8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych, stopni uczniowskich i mistrzowskich, pasów określających stopnie zaawansowania w sztukach i sportach walki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wzory pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych określi uchwała Zarządu Klubu.

KS Floorsky Pawłowice
Sekcja biegania na orientacje Run Team
Sekcja ju-jitsu sportowego
Sekcja ju-jitsu tradycyjnego
Sekcja kung-fu wu shu
Sekcja kickboxingu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!