Statut - Rozdział 2. Cele , zadania Klubu i sposoby ich realizacji

Spis treści

§9

Celami i zadaniami Klubu są:
1. rozwijanie rożnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej w oparciu o uprawianie sztuk i sportów walki: ju-jitsu, kickboxing, kung-fu wu shu, zapasy, sambo, karate, muay thai ,boks, taekwondo oraz sportów: pływanie, bieganie, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, rugby, prowadzenie zajęć: MMA, crossfit , samoobrony, profilaktyki wad postawy i odnowy biologicznej.
2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskiej i nauczycielskiej na terenie swego działania.
4. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie patologii w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi podmiotami.
5. ochrona i promocja zdrowia-upowszechnianie zdrowego trybu życia.
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
7.organizowanie zbiórek charytatywnych.
8. organizowanie wolontariatu.
9. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§10

Cele i zadania wymienione w § 9 Klub realizuje przez:
1. wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
2. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych,
3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
4. uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych i rekreacyjnych,
5. upowszechnianie uprawiania rożnych dyscyplin sportowych oraz form rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki oraz profilaktyki wad postawy i pływania poprzez organizowanie treningów, sesji szkoleniowych ,egzaminów uczniowskich i mistrzowskich na stopnie w sztukach i sportach walki, konkursów, zawodów sportowych, obozów szkoleniowych, wykładów, seminariów, prelekcji
6. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. finansowania stypendiów sportowych dla uczniów uzdolnionych sportowo,
8. organizowanie szkoleń dla kadry szkoleniowej.
9.przeciwdzialanie patologiom społecznym poprzez promowanie zdrowego trybu życia,
10. podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz sprawności fizycznej członków Klubu,
11. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o sporcie, przepisów z zakresu kultury fizycznej i niniejszego statutu.
12. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom mi osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
13.działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
14. działalność charytatywną.
15. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
16. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
18. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
19. działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
20. działalność na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
21. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
22.działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
23. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

§11

1. Działalność określona w § 9 i § 10 jest działalnością statutową Klubu i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie członków Klubu określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej są w szczególności:
- szkolenia z zakresu promocji zdrowia, zdrowego trybu życia,
- organizowanie seminariów, prelekcji, szkoleń z zakresu przeciwdziałania patologii w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 w szczególności są:
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i zawodów sportowych,
- organizowanie obozów sportowych, wycieczek, wypoczynku dzieci i młodzieży
- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu i dziedzinach rekreacji.
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Klubu, jeśli Walne Zebranie członków Klubu podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

§12

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
1. kierownictwem i radami szkół,
2. organami rządowymi i samorządowymi,
3. innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

§13

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3. bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych,
4.Do prowadzenia swych spraw klub może zatrudniać pracowników w tym swoich członków. Klub akceptuje możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§14

Klub działa według zasad:
1. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania członkom sprawozdania ze swej działalności.
2. Władze Klubu podejmują samodzielne uchwały.
3. Wszelkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu, działają zgodnie z uchwałami władz Klubu.
§15
Sekcje i zespoły Klubu działają według zasad:
1. Sekcje i zespoły są jednostkami organizacyjnymi Klubu powołanymi przez Zarząd. Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji i zespołów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd, zwykła większością głosów.
2. Sekcje i zespoły grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

KS Floorsky Pawłowice
Sekcja biegania na orientacje Run Team
Sekcja ju-jitsu sportowego
Sekcja ju-jitsu tradycyjnego
Sekcja kung-fu wu shu
Sekcja kickboxingu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!