Statut - Rozdział 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

Spis treści

§16

Członkowie Klubu dzielą się na :
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§17

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, studenci, rodzice uczniów i nauczyciele.
2.Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§18

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
1) imię i nazwisko (nazwę),
2) miejsce zamieszkania (siedzibę),
3) w przypadku osób fizycznych- datę urodzenia,
4) oświadczenie o przystąpieniu,
5) w przypadku małoletniego poniżej 16 lat - zgodę przedstawicieli ustawowych,
6) w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu,
2.Czlonkowstwo powstaję z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wpisie do ewidencji właściwego ze względu na siedzibę Klubu Starosty.

§19

1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Klubu
2. Godność członka Honorowego nadawane jest przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członkowie Honorowi mają prawo członka zwyczajnego.
4. Do obowiązku członka Honorowego należy przestrzeganie Statutu
5. Członkowie Honorowi nie muszą opłacać składek członkowskich.

§20

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
a) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z prawem głosu,
b) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
c) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
d) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
e) korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
f) używać ubrań sportowych-kimon, dystynkcji- pasów, odznak,

2. Uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt. a) i b), nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej16 lat.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. c),d),e) stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§21

1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
b) brać czynny udział w działalności Klubu,
c) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
d) dbać o mienie Klubu,
e) podnosić poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez udział w szkoleniach.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskiej, a członków wspierających - spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§22

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) wystąpienia z Klubu,
c) skreślenia z listy członków,
d) rozwiązania Klubu,
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
a) nie przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu sekcji i innych przepisów,
b) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
c) działa na szkodę Klubu,
d) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu obowiązana jest zwrócić legitymację, oddać wypożyczony sprzęt oraz uregulować inne zobowiązania wobec Klubu.
5. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

KS Floorsky Pawłowice
Sekcja biegania na orientacje Run Team
Sekcja ju-jitsu sportowego
Sekcja ju-jitsu tradycyjnego
Sekcja kung-fu wu shu
Sekcja kickboxingu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!