Statut - Rozdział 4. Władze Klubu oraz ich organizacja.

Spis treści

§23

1.Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§24

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie programów sportowo-rekreacyjnej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w par. 22 ust.3,
e) dokonywanie zmian w statucie Klubu,
f) określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczenia,
g) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
h) decydowanie o rozwiązaniu Klubu,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
- wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
- dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§25

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu,
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2,w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt. a,b,c. Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu,

§26

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
a) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
b) w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu,
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§27

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w par 26 ust. 2 par.27 ust. 2 oraz w par. 39 , uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
3. z zastrzeżeniem par. 39 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§28

1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się z pośród kandydatów- członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art.3 ust.2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
5. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§29

1. Do kompetencji Zarządu należy :
a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) podejmowane uchwał i wykreślanie z listy członków,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
f) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
g) zarządzanie majątkiem Klubu,
h) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub Sekretarz.
3. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Klubu Prezes lub Wiceprezesi i Skarbnik.

§ 30

1.Trener, instruktor, animator sportu kieruje sekcją lub zespołem jednoosobowo w formie poleceń pisemnych i ustnych.
2. Do obowiązku trenera, instruktora lub animatora sportu należy:
a) wnioskowanie do Zarządu Klubu o wyznaczenie członków do realizacji powierzonego zadania,
b) stworzenie programu szkoleniowego i harmonogramy działań
c) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz podstawowego szkolenia członków Klubu,
d) czuwanie nad przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej przez członków Klubu,
e) planowanie prac w sekcji lub zespole, motywowanie członków Klubu do działania,
f) dysponowanie sprzętem sportowym i nadzór nad jego sprawnością,
g) opracowanie opinii i wniosków w zakresie metodyki prowadzenia zajęć, polepszenia warunków bezpieczeństwa, jakości prowadzonych zajęć oraz wyposażenia w sprzęt sportowy.

§ 31

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu i kultury fizycznej oraz szczególne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani w formie:
a) pochwały ustnej
b) dyplomu uznania
c) stypendium sportowego, nagrody rzeczowej lub pieniężnej
d) nadania odznaczenia, stopnia lub odznaki

§32

Za niewłaściwe wykonanie zadań, niezastosowanie się do postanowień Statutu i Regulaminu Sekcji, członkom Klubu mogą zostać wymierzone następujące formy kar w następującej kolejności:
a) upomnienie ustne
b) nagana z ostrzeżeniem
c) zawieszenie w prawach członka
d) skreślenie z listy członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu

§33

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa Regulamin działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
b) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
c) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) składania zastrzeżeń uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
b) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określenia sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
c) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz trybu prowadzenia przez nią kontroli określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§33

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym Klubu,
b) ustania członkostwa w Klubie,
c) zrzeczenia się udziału w tych organach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta spraw nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej:
a) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
b) może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§34

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§35

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.
§36
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
a) składek członkowskich i wpisowego,
b) darowizn, zapisów i spadków, ze sponsoringu
c) dotacji państwowych, samorządowych i pozarządowych na zadania zlecone Klubowi,
d) odpłatnej działalności pożytku publicznego ,
e) majątku Klubu,
f) wpływów z organizacji szkoleń, zawodów i imprez sportowych,
f) innych źródeł.

§37

Działalność statutową Klub może rozszerzyć na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
Dochody z działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

§38

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa a razie ich nieobecności Sekretarza lub Skarbnika. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3.W umowach miedzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim klub reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej ( Komicji Rewizyjnej ) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwalą walnego zebrania członków.

§39

Zabrania się:
Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§40

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w par. 26 ust. 2 i par. 27 ust 2.

§41

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1 , nie stanowi inaczej, likwidatorami są: Prezes , Wiceprezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

KS Floorsky Pawłowice
Sekcja biegania na orientacje Run Team
Sekcja ju-jitsu sportowego
Sekcja ju-jitsu tradycyjnego
Sekcja kung-fu wu shu
Sekcja kickboxingu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!